top of page

גיוס אשראי מבנקים

על מנת להבטיח כי תהליך גיוס אשראי בנקאי לעסק יהיה מוצלח, חשוב להבין איך עובדת המערכת הבנקאית, וכיצד עלייך להתנהל מולה כבעל עסק.

גיוס אשראי מבנקים
גיוס אשראי מהבנק

המערכת הבנקאית היא כיום מקור המימון העיקרי של עסקים בישראל. ברוב המקרים הבנקים יהוו אלטרנטיבה לאשראי בעלויות נמוכות יותר. הבנקים נוטים יותר לשמרנות ומכיוון שכך יאשרו הלוואות לעסקים המתאפיינים בחוסן כלכלי, שמציגים רווחיות והון עצמי בדוחות הכספיים ושיש ביכולתם להעמיד בטחונות.

בטרם ניגשים לבנק חשוב להבין מה מטרת ההלוואה?

הבנק יאשר הלוואה לחברה רק עבור מימון של פעילות שוטפת או פעילות השקעה.


פעילות שוטפת

מימון לפעילות שוטפת יינתן כאשר לחברה יש הון חוזר חיובי, כלומר הפער שבין יתרת הלקוחות והמלאי גדול מיתרת הספקים:

(+)לקוחות + שיקים לגבייה בניכוי מקדמות ללקוחות

(+) מלאי

(-) ספקים + שיקים לפירעון בניכוי מקדמות לספקים

(=) צרכי הון חוזר


צרכי ההון החוזר הינם דינמיים ויש לבחון אותם מדי תקופה. את הגידול בצרכי ההון החוזר החברה צריכה לממן או ע"י הרווחים שנצברו או ע"י הגדלת מסגרות האשראי. במידה ולא נערכים מראש לעלייה בצרכים הללו, חברה עלולה למצוא את עצמה נקלעת למצוקה תזרימית ומתקשה לשלם לספקים, עובדים וכו'.

הגידול בצרכי ההון החוזר נובע מ-4 סיבות:​

 1. עונתיות - פעילות החברה מתאפיינת בעונתיות ויש עלייה בהכנסות בתקופה מסוימת במהלך השנה בהשוואה ליתר השנה.

 2. צמיחה – קיים גידול קבוע בהכנסות של החברה

 3. גידול במלאי – שינויים במשך אחזקת המלאי (גלגול המלאי)

 4. תנאי סחר – שינוי באשראי שניתן ללקוחות או בתנאי התשלום לספקים


הדרך הנכונה למממן את צרכי ההון החוזר היא מול הלוואות בזמן קצר למשל:

 • שילוב בין מסגרת אשראי להלוואות בזמן הקצר

 • ניכיון שיקים / ניכיון חייבים (פקטורינג)

 • הלוואות למימון יבוא

פעמים רבות אנחנו נתקלים בחברות שנוטלות על עצמן הלוואות מתכלות למימון ההון החוזר – חשוב לציין שככל שההלוואה הולכת ומתכלה כך יגדל הלחץ התזרימי על החברה!


למימון הפעילות השוטפת הבנק יבקש בד"כ בטחונות כגון:

 • שש"כ – שעבוד שוטף כללי

 • שעבוד שיקים (שעבוד שטרות)

 • שעבוד חייבים (לקוחות)

 • שעבוד כרטיסי אשראי

 • ערבות בעלים

פעילות השקעה


בכל בנק קיימת מדיניות בנוגע לאחוזי המימון שניתן לקבל עבור כל אחת מפעילויות ההשקעה. הבנק יבחן את יכולת ההחזר של החברה לגובה ההלוואה המבוקש על סמך התזרים הפנוי של החברה (הרווחים) וישווה את יכולת ההחזר למקובל בענף. כלומר – האם החברה יכולה לפרוע את חובותיה בפרק זמן סביר. בהתאם לכך יקבעו תנאי ההלוואה. בנוסף ליכולת ההחזר הבנק יבקש כביטחון שעבוד של הנכס אותו מממנים.


הלוואה לפעילות השקעה יכולה לשמש לרכישת נכס (לשימוש החברה או נכס מניב), רכישת מכונות, רכישת ציוד וכו'.מימון פעילות השקעה יהיה באמצעות הלוואות בפריסה למספר שנים. בד"כ:

שנה לשיפוץ,

3 ל-5 שנים למכונות וציוד,

5-10 שנים לנכס לשימוש עצמי,

10-15 שנים לנכס מניב..


Comments


bottom of page