top of page

מדיניות שימוש ותנאי פרטיות

כללי:
ברוכים הבאים לאתר מגדלור פיננסים www.migdalorfinance.com
גולש נכבד, תנאי השימוש ותקנון האתר, כפי שנוסחו להלן, מהווה הסכם מחייב בינך לבין אתר MigdalorfinANCE.com (להלן: "האתר") אשר מסדיר ומגדיר את מערכת היחסים המשפטית במסגרת השימוש.

הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש והתקנון כתנאי מוקדם להתקשרות בין אתר MigdalorfinANCE.com לבינך, וזאת לפני קבלת שירותיו של האתר. עצם הגלישה באתר ו/או מילוי הטפסים באתר, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובתקנון האתר.
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ותקנון האתר, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. תנאי השימוש ותקנון האתר נתונים לשינויים על ידי האתר בכל עת, ויכנסו לתוקף עם מתן הודעה מוקדמת.
הכותרות בהסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ואינם משמשים ו/או ישמשו לצורך פרשנותו.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, לצורך נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר ועיצוב האתר לרבות התכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות מגדלור פיננסים ו/או בבעלותו של צד ג' אלא אם כן צוין אחרת.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשווק ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או להוריד זכויות יוצרים ו/או לעשות כל פעולה אחרת אשר איננה מותרת עפ"י דין ללא קבלת אישור מפורש בכתב ו/או הסכמה מפורשת בכתב, מראש, מבעלי האתר ו/או מבעלי זכויות היוצרים של תבנית העיצוב ו/או הזכות הנדונה.

 

השימוש בתכנים הנ"ל ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות הקניין ו/או בזכויות הנלוות, בניגוד להוראות אשר בתנאי השימוש ותקנון זה ו/או בניגוד לכל דין רלוונטי אחר, יאפשר למגדלור פיננסים, לנקוט כנגד המפר אמצעים משפטיים, חסימת הלקוח משימוש בשירותי האתר ואף העברת פרטיו לצד ג', והכול בהתאם להצהרת הפרטיות המוגדרת בהסכם זה.


במקרה שלתביעה שתוגש כנגד מגדלור פיננסים כתוצאה משימוש בלתי חוקי של הגולש ובניגוד לתנאי השימוש ותקנון האתר, ישא הגולש המפר באחריות המלאה בגין נזקיו של אתר שחקים, לרבות שיפויו כלפי צד ג'

שירותי האתר ותמורה:
הגולש מצהיר, כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה ו/או יעשה בניגוד להוראות הסכם זה, יהא רשאי אתר שחקים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו עפ"י דין, וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
כתוצאה משינויים דינמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר.
על מגדלור פיננסים לא תחול כל אחריות לנזקים שייגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא, לרבות הנובעים מעיכובים בשליחת המידע ו/או הגעת המידע ו/או הגעת המידע שלא ליעדו ו/או כשל פנימי ואו טעויות הלקוח ו/או שימוש לא נכון בשירותי האתר ו/או שימוש לא חוקי בשירותי האתר ו/או שימוש בזכויות יוצרים בניגוד לדין ו/או תביעות צד ג' בגין הפרות הסעיפים הנ"ל ו/או הפרות תנאי השימוש ותקנון האתר ו/או הפרות תנאי הצהרת הפרטיות.
הלקוח מצהיר, כי הוא מודע, בשל אופייה של רשת האינטרנט, כי שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט אינם חפים מתקלות ושיבושים למיניהם, לרבות אי התאמות ו/או שלמות קבצים ו/או זמינות השרתים ו/או מחיקות קבצים, ולפיכך על מגדלור פיננסים לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או נזק עקיף ו/או כל סוג נזק אחר הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בביצועי האתר ו/או ברכישת המוצרים ו/או בעיכובים שנגרמו מכל סיבה שהיא באספקת המוצרים ו/או באי אספקתם של שירותים ו/או שירותים נלווים שניתנו באמצעות האתר ו/או כל שירות אחר שניתנו באמצעות האתר ו/או באמצעות צד ג' אשר מקושרים לאתר.

 

שיפוי ופיצויים:
הלקוח מתחייב בזה לשפות את מגדלור פיננסים בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו לו בשל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שעשה הלקוח בניגוד להסכם זה, וזאת ללא הגבלה בסכום השיפוי.
במידה ומגדלור פיננסים יימצא אחראי כלפי הלקוח בגין שירותיו, הפיצוי המוסכם ללקוח יהא בגובה שלא יעלה על הסכום ששולם עבור השימוש בשירותיו.

 

הודעות:
כל הודעה ו/או תכתובת הקשורים להסכם זה, לרבות לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, יישלחו באמצעות כתובת האימייל אשר נמסרה בעת ההרשמה.
כתובת זו תשמש גם לצורך מתן שירותים נלווים או לצרכי הליכים משפטיים.
48 שעות לאחר משלוח ההודעה באחת מהדרכים המנויות לעיל, תיחשב כמי שנמסרה לידי הלקוח ותהווה אישור לקבלתה.

 

שונות:

תנאי השימוש ותקנון האתר ניתנים לשינוי בכל עת ע"י מגדלור פיננסים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
למגדלור פיננסים לא תהיה כל חבות כלפיך והאתר לא ייחשב כמי שהפר הסכם זה בגין נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה ישירה ו/או עקיפה בגלל נסיבות אשר אינן בשליטת האתר, לרבות כוח עליון, הפסקות חשמל, זמינות השרתים ובכל מקרה אחר.
ביהמ"ש המוסמך והדין החל:
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לביהמ"ש השלום בת"א בלבד.

 

סודיות ופרטיות:

מילוי פרטים אישיים בטופסי ההרשמה באתר הינם לצורך יצירת קשר של מגדלור פיננסים עם המשתמש באתר. לא ייעשה שימוש בפרטים שנמסרו והעברתם לצד ג' ללא הסכמת המשתמש בכתב. יחד עם זאת אין אנו אחראיים על מידע שנאסף על המשתמש במידה ומקור ההגעה שלו לאתר הינו דרך מנועי חיפוש לרבות google, או רשתות חברתיות לרבות facebook. כמו כן האתר מאוחסן בשרתי wix ואין אנו אחראים על מידע אשר ייאסף על ידם.
 

שירות לקוחות:
בכל שאלה לגבי השירותים המוצגים באתר ניתן לפנות אלינו באמצעות האימייל contact@migdalorfinance.com.

bottom of page