top of page

קרנות מימון

הקרן בערבות המדינה

מעוניינים לשמוע על מסלול הצלחה שלנו?

הקרן בערבות המדינה ועוד קרנות נוספות

Image by Paulius Dragunas

עסקים קטנים ובינוניים בישראל הם אלו שמהווים את מנוע הצמיחה של הכלכלה המקומית. עסקים אלה מתקשים פעמים רבות לקבל הלוואה מהבנק בגלל הדרישה לביטחונות. לשם כך הקימה המדינה ביחד עם גופים נוספים קרנות לסיוע המציעות הלוואה לעסק חדש או הלוואה לעסק פעיל, בתנאים נוחים ועם דרישה מופחתת לביטחונות.

הלוואה בערבות מדינה לעסקים הינה הלוואה בנקאית לכל דבר ועניין המיועדת לעסקים חדשים או לעסקים קטנים ובינוניים, עד מחזור הכנסות של 100 מיליון ₪ בשנה.

יתרונות הקרן בערבות מדינה:

√ הלוואה בסכום של עד ל-8 מיליון ש"ח

√ שיעורי הריבית הינם נמוכים - בין P+2% ל-P+3.5%

√ החזרי ההלוואה נפרסים על פני 5 שנים

√ קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בעד חצי שנה.

√ בטחונות נדרשים בשיעור של 25% מגובה ההלוואה

√ ההלוואה מיועדת ללקוחות כל הבנקים

מסלולי הלוואה מהקרן בערבות המדינה

מסלול הלוואה מהקרן

מסלול לעסקים שנפגעו בקורונה

הלוואה בערבות המדינה המיועדת לסיוע לעסקים להתמודד עם הקושי התזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. בעלי עסקים שנפגעו במהלך תקופת הקורונה יכולים להגיש בקשה להלוואה מהקרן בערבות המדינה עד לניצול מלוא הזכאות, גם אם קיבלו כבר הלוואה בעניין זה. במסלול זה הריבית היא P+1.5%, כאשר בשנה הראשונה המדינה משלמת את הריבית.

סכום מקסימלי

עד 40% מהמחזור השנתי ועד 20 מיליון ש"ח

ביטחונות

פיקדון בגובה 5% מסכום ההלוואה

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בשנה (גרייס)

Image by CDC

מסלול עסק חדש

מסלול זה מיועד ליזם המעוניין לקבל הלוואה מהקרן בערבות המדינה להקמת עסק חדש או הלוואה לפתיחת עסק. עסק חדש לעניין זה הינו עסק אשר טרם החל פעילות או שמחזור ההכנסות המצטבר לא עולה על 500 א' ש"ח.

סכום מקסימלי

עד 500,000 ש"ח

ביטחונות

עד 300,000 ש"ח - 10% ביטחונות

על החלק שמעל 300,000 ש"ח - 25% ביטחונות

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

הלוואה לעסק חדש

מסלול הון חוזר

הלוואה מהקרן בערבות המדינה לעסקים בצמיחה אשר נדרשים למימון הפער התזרימי הנובע מהגדלת הפעילות: לקוחות, מלאי, יבוא, כוח אדם ומערך השיווק

סכום מקסימלי

עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מ' ש"ח - 500,000 ש"ח.

עסקים עם מחזור שנתי גבוה מ-6.25 מ' ש"ח - עד 8% מהמחזור.

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

הלוואה לעסקים בצמיחה

מסלול השקעות

הלוואה לעסק אשר נדרש לבצע השקעה לצורך הרחבת העסק 

ניתן לקבל הלוואה לרכישת עסק עד לגובה של 35% מסך עלות הרכישה

סכום מקסימלי

עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מ' ש"ח - 500,000 ש"ח.

עסקים עם מחזור שנתי גבוה מ-6.25 מ' ש"ח - עד 8% מהמחזור.

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה

השקעה של 20% מסך תוכנית ההשקעה בטרם העמדת ההלוואה

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

 

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

הלוואה להרחבת עסק קיים

מסלול השקעות בתעשייה

הלוואה לרכישת מכונות או ציוד ליצרנים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי.

ניתן לקבל הלוואה עד לסך של 90% מההשקעה או 15% ממחזור ההכנסות, הנמוך מביניהם.

סכום מקסימלי

עד 15 מיליון ש"ח

ביטחונות

עד 30% מסכום ההלוואה,

ניתן לשעבד את הנכס שנרכש

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

 

תקופת הלוואה

פריסה של עד 12 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

מימון לרכישת מכונות, מימון לרכישת ציוד

מסלול ליצואנים

הלוואה לעסקים שהיקף היצוא בשנה הקודמת עמד על לפחות 250 א' דולר

סכום מקסימלי

עד 12% מהמחזור

ביטחונות

עד 25% מסכום ההלוואה,

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

תקופת הלוואה

פריסה של עד 5 שנים, קיימת אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה

הלוואה ליצואנים

מסלול לחקלאים

הלוואה לחקלאים שמחזור ההכנסות שלהם אינו עולה על 5 מ' ש"ח, אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון , מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

חקלאי - יצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה (בענף הצמחי בלבד).

סכום מקסימלי

עד 750 א' ש"ח

ביטחונות

עד 10% מסכום ההלוואה

רכישת פוליסת ביטוח מורחבת לנזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לזכות הבנק

ערבות בעלים על מלוא סכום ההלוואה

 

תקופת הלוואה

עד 500 א' ש"ח בפריסה של עד 5 שנים

עד 750 א' ש"ח בפריסה עד 10 שנים, ניתן לקבל גרייס לחצי שנה

הלוואות לחקלאים

04

בקשת אשראי

כתיבה של בקשת אשראי מקצועית הכוללת:

סקירה על פעילות העסק

רקע על היזם

ניתוח פיננסי של מצב העסק

תחזית פיננסית ל-3 שנים

ועוד

03

איסוף החומר

ביקור שלנו אצלכם בעסק ואיסוף החומרים הנדרשים להכנת בקשת אשראי לקרן בערבות מדינה.

02

בדיקת סבירות

ביקור שלנו אצלכם בעסק ואיסוף החומרים הנדרשים להכנת בקשת אשראי לקרן בערבות מדינה.

01

בדיקת עמידה בתנאי הסף

קבלת הלוואה מהקרן בערבות מדינה כרוכה בעמידה במספר תנאי סף. בשיחה טלפונית קצרה עם נציג של מגדלור פיננסים תוכלו לבדוק את זכאותכם.

תהליך הגשת בקשה להלוואה

08

ועדת אשראי

במידה ויתקבל גם אישור מהבנק, תתקיים ועדה עם נציגים מטעם הגוף המתאם, הבנק ומשרד האוצר.

07

בדיקה ע"י הבנק

 

במידה ויתקבל אישור של הגוף המתאם (מלא או חלקי) הבקשה תעבור לבדיקת הבנק. המומחים של מגדלור פיננסים יסייעו לך לבחור בקפידה את הסניף מתוך היכרותנו עם עשרות סניפים ברחבי הארץ. 

06

בדיקה ע"י נציג הקרן

כלכלן מטעם הגוף המתאם מבצע בדיקה הכוללת ביקור בבית העסק ולאחריו מחליט אם לאשר (מלא או חלקי) או לדחות את הבקשה אנחנו נלווה אותך במהלך הביקור ונדאג להכין אותך אליו.

05

מילוי טפסים ותשלום אגרה

 

מלבד בקשת האשראי יש להגיש סט נוסף של טפסים אנחנו נדריך אותך כיצד יש למלא את הטפסים. בנוסף יש לשלם אגרה בסך 250 ש"ח לחשב הכללי עבור בדיקת הבקשה.

תהליך הגשת בקשה

שאלות נפוצות

מה סכום ההלוואה שאפשר לבקש מהקרן בערבות המדינה?

הלוואה לעסקים חדשים או קטנים עד לסכום של 500,000 ש"ח (עם מחזור הכנסות של עד 6.25 מ' ש"ח בשנה)

הלוואה לעסקים בינוניים עד 8% ממחזור ההכנסות.

מי זכאי להלוואה בערבות המדינה?

הלוואה מהקרן בערבות מדינה ניתן לבקש עבור כל עסק שמחזור ההכנסות שלו אינו עולה על 100 מיליון ש"ח בשנה, ואין כנגד בעל העסק תביעות, הגבלות, הוצאה לפועל וכדומה.

כמה זמן לוקח התהליך עד לקבלת האישור להלוואה?

ליועץ טוב ומנוסה שמכיר את התהליך וכיצד למלא את הטפסים ולהכין את התכנית העסקית מדובר בפרק זמן של כחודש ימים. עבור אדם לא מנוסה סביר להניח שיקח כחודשיים - שלושה.

כמה פעמים אפשר לנסות להגיש בקשה להלוואה מהקרן?

בעל עסק שקיבל סירוב להלוואה מהקרן בערבות מדינה יכול להגיש לבנק אחר תוך 45 יום. לאחר מכן נדרש להמתין פרק זמן של חצי שנה. לכן אנחנו ממליצים להיעזר ביועץ פיננסי כאשר מדובר על הלוואה לעסק מהקרן בערבות.

מה היתרון של הלוואה מהקרן לעומת הלוואה לעסק מהבנק?

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, נועדה לסייע לעסקים שלא יכולים לקבל הלוואה עסקית מהבנק באופן רגיל, מכיוון שניצלו את כל האובליגו או שאין באפשרותם לתת בטחונות נוספים. כמו כן, הקרן מסייעת בהלוואה לעסקים מענפי משק אשר מוגדרים על ידי הבנק בסיכון ולא מאפשרים להם ללוות ללא הערבות של המדינה. הלוואות לעסקים חדשים וגם לעסקים קיימים.

bottom of page