top of page

דוח מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל


הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה פועלת לעידוד הצמיחה של עסקים אלו בישראל. הסוכנות מסייעת בין היתר במימון עסקים באמצעות הקרן בערבות מדינה.

מדי שנה מפרסמת הסוכנות דוח אודות מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.


Comments


bottom of page