top of page

הלוואה בערבות מדינה

מסלול לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה

הלוואות לעסקים שנפגעו ממשבר נגיף הקורונה

Image by Tim Mossholder

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט במשרד האוצר על הקמת מסלול הלוואות ייעודי לעסקים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה מהתפרצות הנגיף. המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקושי התזרימי וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

הקרן הייעודית מעמידה הלוואה לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה. ההלוואה מיועדת לצורך מימון הון חוזר וסיוע בקושי תזרימי שנוצר עקב משבר הקורונה.

 

יתרונות המסלול הייעודי להלוואות של המדינה לעסקים בקורונה:

√ הלוואה בסכום של עד ל-40% מההכנסות ב-2019

√ ריבית בשיעור של P+1.5% וללא עמלות

√ החזרי ההלוואה נפרסים על פני 5 שנים

√ דחיית תשלומי הקרן ב-12 חודשים (גרייס)

√ המדינה משלמת את הריבית במהלך השנה הראשונה

√ בטחונות נדרשים בשיעור של 5% מגובה ההלוואה

√ ההלוואה מיועדת ללקוחות כל הבנקים

מעוניינים לשמוע על מסלול הצלחה שלנו?

דירוג הגופים המממנים

דירוג הגופים המממנים

דירוג חוץ בנקאיים

1. ויזה כ.א.ל.

2. גמא

3. MAX

שיעור כמות האישורים

מדד המדרג את הגופים הממנים בקרן על פי שיעור הבקשות המאושרות מתוך כלל הבקשות שטופלו על ידי הגוף הממן

דירוג הבנקים

1. מזרחי

2. הבינלאומי

3. פועלים

בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה והפגיעה הקשה שגרם לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל, החליטה המדינה על הקמת של קרן להלוואות לעסקים שנפגעו מהקורונה. מטרת הקרן להלוואות היא לסייע לעסקים קטנים, בינוניים ואפילו גדולים, אשר זקוקים לסיוע מהמדינה. מהי בעצם הלוואה בערבות המדינה? מדובר בהלוואה שניתן על ידי המערכת הבנקאית וגופים נוספים אשר נבחרו על  ידי המדינה ובמקום שהלווה יצטרך להעמיד בטחונות בגובה סכום ההלוואה, המדינה היא זו שערבה שבמידה והלווה לא יחזיר את ההלוואה אז הגוף המממן יקבל את הכסף מהמדינה. 

כאמור, מלבד המערכת הבנקאית בישראל, קיימים גופים נוספים אשר קיבלו אישור מהמדינה לתת הלוואה לעסקים שנפגעו בקורונה, מה שמאפשר להגדיל את אפשרויות המימון שניתן לקבל באמצעות הלוואה במסגרת הקרן. לקוח שסורב למשל על ידי הבנק שלו להלוואה, יכול לקבל את ההלוואה מכל אחד מהגופים האחרים שהמדינה אישרה להם לתת הלוואות לעסקים בגיבוי של ערבות המדינה.

עם פרוץ המשבר עסקים רבים סורבו על ידי המערכת הבנקאית בטענה שהם נמנים על ענף בסיכון גבוה. לשם כך המדינה יצרה מסלול מוגבר המיועד במיוחד לעסקים בענפים בעלי רמת סיכון גבוהה יותר כמו: ענף המסעדות, אולמות אירועים, אופנה, קבלנים וכדומה.

bottom of page