top of page

הלוואות לעסקים קטנים

אחד החסמים איתו מתמודדים יזמים ובעלי עסקים קטנים הינו נושא תזרים מזומנים, דבר אשר עשוי למנוע מהם להקים עסק חדש או להרחיב פעילות של עסק קיים.

בישראל פועלות מספר קרנות אשר נועדו לסייע לעסקים אלה להתגבר על המחסום הפיננסי ובכך לעודד יזמות וצמיחה של העסקים הקטנים. קרנות אלו מציעות עבור אותם היזמים הלוואה לעסק בתנאים מאד נוחים (בהשוואה לבנקים או חברות אשראי) כשהדגש הוא על הלוואות בפריסה נוחה וללא בטחונות משמעותיים.


קרן בערבות מדינה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה שמה לה למטרה לממן עסקים חדשים. הסוכנות מעניקה הלוואות נוחות עד לסכום של 500 אלף ₪ לעסקים חדשים או בתהליך הקמה. ההלוואה היא הלוואה בנקאית שניתנת על ידי 4 בנקים: לאומי, הבינלאומי, מזרחי ומרכנתיל אך מתאימה ללקוחות כל הבנקים. מכיוון שהמדינה היא זאת שערבה להלוואה, הבנק יכול לתת ההלוואה בפריסה ארוכה של עד 5 שנים, בריבית מופחתת וללא שעבודים נוספים.


הלוואה לעסק קטן
הלוואות לעסקים קטנים

קרן פועלים לעסקים

קרן פועלים לעסקים הוקמה על ידי בנק הפועלים ובשיתוף עם כלל במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל (עד מחזור הכנסות של 50 מיליון ש"ח). מטרת הקרן לסייע לעסקים בקבלת מימון בתנאים אטרקטיביים, ובלוחות זמנים קצרים. עסקים בהקמה או עסקים שמחזור הפעילות שלהם אינו עולה על 5 מיליון שקלים יכולים להגיש בקשה להלוואה עד לסכום של 500 א' ש"ח.


קרן עוגן

עוגן הוא ארגון פיננסי ללא מטרת רווח אשר מגייס כספים מתורמים וממשקיעים חברתיים בארץ ובעולם ומציע הלוואות בריבית נמוכה ליזמים שמקימים עסק ולבעלי עסקים עד למחזור הכנסות של 3 מיליון ₪ בשנה. סכום ההלוואה המקסימלי עד 200 אלף ₪ בריבית קבועה של 5% ומותנית בערב מתאים בעל הכנסה חודשית של 5,000 ₪ בחודש.


קרן נתן

קרן נתן לעידוד יזמים הוקמה במטרה לעודד יזמים חדשים חסרי יכולת כספית, להקים עסק חדש בישראל. היקף הסיוע של הקרן ליזם העומד בקריטריונים, במתן הלוואה בסך של עד 240,000 ש"ח לתקופה של עד 60 חודשים. גובה ההלוואה מותאם לצרכי הקמת העסק וניתן כהלוואה ללא ריבית. ההלוואות מהקרן ניתנות ליזמים אשר מיצו את כל אפשרויות המימון ומדובר עבורם בהקמה של עסק ראשון.


Comments


bottom of page