top of page

הלוואות לחקלאים

מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים בענף החקלאות אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון. לאור החשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בפיתוח ענף החקלאות ומנקודת המבט כי לחקלאים צרכי מימון ייחודיים, הוחלט על הקמה של מסלול ייחודי של הלוואות הקרן בערבות המדינה לחקלאים.


מי זכאי להלוואה?

יצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה, ואשר מחזור עסקיו בשנה האחרונה לא עולה על חמישה מיליון ש"ח. יובהר, כי מדובר בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.

הלוואות לחקלאים
מסלול הלוואות לחקלאים

תנאי ההלוואות לחקלאים

- המדינה תערוב כלפי הבנק בהלוואות לחקלאים בשיעור של כ-85% מכל הלוואה.

- הלווה יידרש להפקיד פיקדון בשיעור של 10% מסך ההלוואה ולחתום ערבות אישית

- העמדת ההלוואה תותנה ברכישת פוליסת ביטוח מורחבת לנזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לטובת הבנק.


תקופת ההלוואה

- מסלול טווח בינוני: הלוואה לתקופה של עד 5 שנים ובסכום של עד 500 אלפי ש"ח, ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין הרגיל של הקרן.

- מסלול טווח ארוך: הלוואה לתקופה של עד 10 שנים ובסכום של עד 750 אלפי ש"ח עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים.


חקלאים יצואנים

במתן הלוואות מהקרן הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים, יוכל הבנק להעמיד הלוואה לחקלאים יצואנים בשיעור מקסימלי של 10% מהמחזור (לעומת 8% במסלול הרגיל). חקלאי יצואן לעניין זה יוגדר כעסק חקלאי אשר מחזור עסקיו בשנת המס הקודמת עולה על 6.25 מ' ש"ח, ולפחות 250 א' דולר מהכנסותיו באותה השנה הגיעו מייצוא.


Comments


bottom of page